Vážený zákazník,

pripravili sme pre Vás dôležité informácie o možnom vzniku nároku na reklamáciu a jej riešenie.

Keďže ide o rastlinný materiál, treba prihliadať na vegetačné obdobie rastliny, ktorá síce stráca lístie, ale dobre vyvinutý koreňový systém takejto rastline dokáže zabezpečiť ďalší rast. Ak sa poškodil balík pri preprave, alebo bol zamenený objednaný tovar, či zásielka nebola kompletná, alebo sa ovocnej drevine aj napriek Vašej príkladnej starostlivosti nedarí dobre, máte nárok uplatniť si reklamáciu.

Pre podanie elektronickej reklamácie môžete využiť aj tento

REKLAMAČNÝ PROTOKOL

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK (zákon 250/2007, paragraf 18)

Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha:

 • Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
 • Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
 • Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1
 • Odbor výkonu dozoru
 • tel. č. 037/7720 001, 037/7720 034
 • fax č. 037/ 7720 024

 

 1. A) Úprava všeobecných podmienok uplatnenia zodpovednosti za vady

Všeobecné podmienky zodpovednosti za vady pri uzatvorení zmluvy o kúpe rastlinného materiálu (ďalej len „tovar“) prostredníctvom internetovej stránky www.ovocnestromydevicany.sk   medzi predávajúcim a spotrebiteľom sú upravené  v  zákone č. 40/1964 Zb., v platnom znení  (Občiansky zákonník) a v zákone č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení.

 

 1. B) Reklamačné podmienky

Čl. 1. Záručná doba

1.1. Záručná doba začína  plynúť od prevzatia zakúpeného tovaru  spotrebiteľom, t.j. dňom uvedeným  na daňovom doklade – faktúre.

1.2. Zákonná záručná doba na predávaný  tovar je 24 mesiacov.

1.3. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v reklamačnom konaní.

 

Čl. 2. Zodpovednosť predávajúceho za vady predaného výrobku v záručnej dobe

2.1. Spotrebiteľ je povinný  zakúpený tovar  po prevzatí riadne a dôkladne skontrolovať a prehliadnuť. V prípade zistenia vady  na tovare  je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu. To isté platí aj v prípade,  keď spotrebiteľ zistí  rozpor s objednávkou,  ak je dodaný iný tovar alebo iné množstvo, ako bolo objednané.

2.2. Po prevzatí   zakúpenej zásielky je potrebné tovar čo najrýchlejšie zasadiť.

2.3. Pred  použitím zakúpeného tovaru  je spotrebiteľ povinný riadne sa oboznámiť s obsahom  dodanej užívateľskej príručky (návod na pestovanie a ošetrovanie). Predávajúci nezodpovedá za vady  tovaru spôsobené jeho  užívaním  v rozpore s návodom na pestovanie a ošetrovanie.

2.4. Po odoslaní reklamácie je vhodné tovar (rastlinný materiál) nechať ešte 3 týždne zasadený – pre možnosť kontroly naším záhradníkom. Pokiaľ si spotrebiteľ želá vrátiť peniaze, zašle spolu s kópiou faktúry  aj reklamovaný tovar.

2.5. Predávajúci nezodpovedá  za vady spôsobené u dodaného tovaru  nesprávnou starostlivosťou či mrazom.

2.6. V prípade výskytu vady odstrániteľnej  má spotrebiteľ právo na jej bezplatné odstránenie. Iba v prípade, že by bezplatné odstránenie vady nebolo  úmerné vzhľadom k rozsahu  vady, môže žiadať výmenu tovaru. Pokiaľ by ani tento postup nebol možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu  z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť.

2.7. V prípade  výskytu neodstrániteľnej vady, ktorá nebráni riadnemu užívaniu, môže spotrebiteľ požadovať výmenu tovaru, alebo primeranú zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť. V prípade vady neodstrániteľnej, ktorá bráni riadnemu užívaniu, môže spotrebiteľ požadovať výmenu tovaru alebo od zmluvy odstúpiť.

2.8. Rovnaké práva ako pri  neodstrániteľnej vade, náležia spotrebiteľovi aj v prípade, ak ide  o vady odstrániteľné, avšak pre opakované vyskytnutie vady, alebo pre väčší počet vád nie je možné tovar riadne užívať.

2.9. Práva zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

 

Čl. 3 Uplatnenie práva zodpovednosti za vady – reklamácia

3.1. Miestom pre uplatnenie reklamácie je Ovocné stromy,Devičany, Pavol Bédi, Pod kostolom 366/9, 951 48 Jarok.

3.2. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v mieste pre uplatnenie reklamácie u predávajúceho zaslaním tovaru na reklamáciu poštou, či prepravnou službou.

3.3. V prípade zaslania tovaru na reklamáciu  je spotrebiteľ povinný preukázať, že vec zakúpil u predajcu zaslaním  kópie  faktúry. Ďalej  je spotrebiteľ povinný v písomnej reklamácii uviesť názov tovaru, počet, dôvod reklamácie,  uviesť voľbu práva zodpovednosti za vady, ktoré uplatňuje, dátum, podpis, adresu, tel. kontakt. Pre urýchlenie komunikácie predávajúci odporúča   zásielku obsahujúcu reklamovaný tovar a sprievodné doklady označiť nápisom “REKLAMÁCIA”.

3.4. V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ právo na náhradu poštovného.

3.5. V prípade neoprávnenej reklamácie  nárok na náhradu svojich nákladov spojených s uplatnením  reklamácie nemá ani spotrebiteľ, ani predávajúci (okrem prípadov  opakovanej bezdôvodnej reklamácie spotrebiteľa, pri ktorej sa dá odvodiť, že z jeho strany sa jednalo o zneužitie práv).

3.6. V prípade zaslania vadného tovaru  na  reklamáciu  spotrebiteľ  zašle reklamovaný tovar vo vhodnom obalovom materiáli, ktorý vyhovuje prepravným požiadavkám dodaného tovaru.

 

Čl. 4 Vybavenie reklamácie

4.1. Reklamácia tovaru, bez ohľadu na spôsob jej vybavenia, musí byť vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Po márnom uplynutí tejto lehoty má  spotrebiteľ  rovnaké práva, ako keby išlo o neodstrániteľnú vadu.

4.2. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu tovaru  jedným z nasledujúcich zákonom stanovených spôsobov (s ohľadom na charakter predávaného sortimentu) :

 • výmenou výrobku za nový výrobok,
 • vrátením kúpnej ceny výrobku po doručení reklamovaného produktu
 • poskytnutím primeranej zľavy,
 • výzvou na prevzatie plnenia,
 • odôvodnením zamietnutím reklamácie výrobku, uplatnenej do 12 mesiacov od jeho kúpy
 • zamietnutím reklamácie výrobku, uplatnenej po 12 mesiacoch od jeho kúpy

4.3.  O spôsobe vybavenia reklamácie  vydá predávajúci spotrebiteľovi písomné potvrdenie najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. V prípade vybavenia reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy tovaru jej odôvodneným zamietnutím  k písomnému vyjadreniu predávajúci priloží aj odborné vyjadrenie oprávnenej osoby.