Čl. 1 Všeobecné ustanovenia

 1.1. Tieto  obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim pri nákupe tovaru v e- shope ovocnestromydevicany.sk.

1.2. Predávajúci: Pavol Bédi je spoločnosť / osoba registrovaná na Slovensku s identifikačným číslom (IČO) 41263588 so sídlom, Pavol Bédi, Pod kostolom  366/9,  95148  Jarok. Spoločnosť / osoba začala vykonávať podnikateľskú činnosť 1. apríla 2004 Číslo živn.registra: 430-25016, okresný úrad Nitra. (ďalej len „predávajúci“).

1.3. Kupujúci: spotrebiteľ, fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorí svojou objednávkou vstúpili do zmluvného  vzťahu s predávajúcim (ďalej len „spotrebiteľ“ alebo „kupujúci“).

1.4. Tovar: výrobky  v ponuke e- shopu ovocnestromydevicany.sk

1.5. Kontaktné údaje predávajúceho – mail:  ovocnestromydevicany@gmail.sk, tel.č.: +421/905 829 727, poštová adresa: Pod kostolom  366/9,  95148  Jarok

1.6. Orgánom dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1. Odbor výkonu dozoru, tel. č. 037/7720 001, 037/7720 034, fax č. 037/ 7720 024 1.7.  Zaslaním objednávky na tovar  kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami e- shopu ovocnestromydevicany.sk, vrátane dodacích a platobných podmienok, s reklamačným poriadkom a s podmienkami spracovávania  osobných údajov kupujúceho.

 

Čl. 2 Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho,  predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k objednanému tovaru  kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v  objednávke (ďalej len „objednávka“).

2.2. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a je záväzná.

2.3.Predávajúci je povinný bezodkladne potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky kupujúceho  po jej doručení predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami nedošlo.

2.4 Potvrdenie objednávky obsahuje informáciu o špecifikácii a množstve tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy,  údaje o cene tovaru a spôsobe jej úhrady, nákladoch spojených s dodaním tovaru, termín a spôsob jeho dopravy do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, identifikácia   kupujúceho (meno a priezvisko/obchodný názov,  bydlisko/sídlo, IČO, DIČ, tel. kontakt, e-mail), údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ číslo zápisu v obchodnom registri a pod.).

 

 Čl. 3 Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

  1. a) dodať kupujúcemu na základe potvrdenia objednávky do dohodnutého miesta tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote, zabaliť ho, alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
  2. b) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návod na použite a údržbu v slovenskom jazyku, dodací list, resp. daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny  kupujúcim za dodaný tovar.

3.3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote  určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve, alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie, alebo možnosť pre kupujúceho stornovať objednávku zaslaním e-mailu.

3.4. V prípade stornovania objednávky kupujúcim vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o  stornovaní objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3.5. V prípade, ak kupujúci v  lehote stanovenej predávajúcim neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim, ani nestornuje objednávku, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

3.6. Predávajúci je povinný uchovávať kúpnopredajnú zmluvu so spotrebiteľom  v elektronickej podobe a na základe písomnej požiadavky spotrebiteľa ju sprístupniť.

 

Čl. 4 Práva a povinnosti kupujúceho

4.1 Kupujúci je povinný:

  1. a) prevziať objednaný a dodaný tovar,
  2. b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vrátane nákladov na dodanie tovaru,
  3. c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom s predávajúcim.

 

Čl. 5 Poučenie spotrebiteľa  o práve na odstúpenie od zmluvy

5.1. V zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z., v platnom znení, má spotrebiteľ právo  v prípade nákupu tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku  odstúpiť od  kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

5.2. Formulár odstúpenia od zmluvy sa nachádza tu:

ONLINE FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

5.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď spotrebiteľ alebo ním  určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme tovar.

5.4. Do 14 dní od uplatnenia práva na odstúpenie lehoty  spotrebiteľ zašle  tovar na  adresu predávajúceho Pavol Bédi, Pod kostolom 366/9, 951 48 Jarok. Lehota je zachovaná, ak tovar zašle spotrebiteľ na prepravu  najneskôr  posledný deň lehoty.

5.5. Priame náklady na vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy znáša  spotrebiteľ.

5.6. Spotrebiteľ zodpovedá  iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

5.7. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ  je povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu: Pavol Bédi, Pod kostolom 366/9, 951 48 Jarok,                                                    mail: ovocnestromydevicany@gmail.com.

5.8. V prípade záujmu môže spotrebiteľ  vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom  internetovej stránky ,ovocnestromydevicany.sk, predávajúceho použitím formulára v zmysle bodu 5.2.

5.9. Ak spotrebiteľ využije  možnosť odstúpenia od zmluvy v zmysle bodu  5.8. prijatie odstúpenia od zmluvy, predávajúci ju bezodkladne potvrdí  e-mailom.

5.10. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak  oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašle spotrebiteľ preukázateľne najneskôr v deň uplynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

Čl. 6 Dôsledky odstúpenia od zmluvy

6.1. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru spotrebiteľovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak spotrebiteľ zvolil  iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka.

6.2. Platby predávajúci spotrebiteľovi vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená spôsobom, dohodnutým so spotrebiteľom bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

6.3. Platba za zakúpený tovar bude spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na  adresu predávajúceho, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

 

Čl. 7 Kúpna cena

7.1. Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom e-shopu ovocnestromydevicany.sk je uvedená vždy pri každom ponúkanom tovare.

7.2 Všetky ceny tovaru sú uvádzané s DPH. Cenové akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

7.3. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v potvrdení objednávky (ďalej len „kúpna cena“).

7.4. Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení  objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke e-shopu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

7.5. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane nákladov na jeho doručenie, v zmysle podmienok uvedených v sekcii dodacie a platobné podmienky, vopred bankovým prevodom alebo v hotovosti pri osobnom prevzatí na dohodnutom mieste dodania tovaru.

7.6. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pred dodaním tovaru resp. pri  dodaní tovaru,  predávajúci, resp. jeho zástupca je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

 

Čl. 8  Nadobudnutie vlastníctva kupujúcim a prechod nebezpečenstva škody na tovare

8.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až  zaplatením celej kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie tovaru.

8.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho, resp. od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar.

 

Čl. 9 Záverečné ustanovenie

9.1. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a spotrebiteľom, neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky.

9.2. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim: fyzickou osobou –podnikateľom, resp.  právnickou osobou, neupravené v týchto obchodných podmienkach, sa riadia Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky.

9.3. Prípadné spory medzi predávajúcim a spotrebiteľom je možné riešiť  mimosúdnou cestou. V takomto prípade spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (§ 3 ods.2, písm. c/ zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov).

9.4.Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

9.5. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov uvedenom v bode 9.3., ak predávajúci na žiadosť podľa bodu 9.4. odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Obsahové náležitosti návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu nájdete tu:

NÁVRH NA ZAČATIE ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPORU

9.6. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z ich zmluvného vzťahu budú  prednostne riešiť dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, pre všetky spory vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je rozhodovacia právomoc daná príslušnému všeobecnému súdu v zmysle § 84 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb., v platnom znení (Občiansky súdny poriadok).

 

Čl. 10 Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

10.1. Predávajúci, Pavol Bédi, nezhromažďuje žiadne osobné dáta, ktoré by mohli identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadov, kedy osoba sama poskytne predávajúcemu ,Pavlovi Bédimu, tieto dáta dobrovoľne. Takéto dáta môžu byť získané v prípade, keď sa osoba dobrovoľne zaregistruje za účelom využívania služieb internetovej stránky ovocnestromydevicany.sk.

10.2.  Predávajúci nevydá údaje kupujúceho tretím osobám, s výnimkou dodávateľov predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky.

10.3. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení.

10.4. Objednaním tovaru prostredníctvom e-shopu na internetovej stránke ovocnestromydevicany.sk kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, súčasne kupujúci súhlasí  so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom príslušnými právnymi predpismi.

10.5. Užívatelia internetovej stránky ovocnestromydevicany.sk berú na vedomie, že osobné údaje, ktoré dobrovoľne poskytnú napr. do diskusných fór, môžu byť použité treťou stranou. Takéto využitie osobných údajov však nemožno kontrolovať a predávajúci, Pavol Bédi, za túto skutočnosť neponesie žiadnu zodpovednosť.

10.6. Na žiadosť užívateľa podnikne predávajúci, Pavol Bédi, všetky finančne primerané kroky k odstráneniu všetkých osobných údajov daného užívateľa.